• Thuật ngữ trong Ngoại hối

    Ngoại hối hoặc Forex, FX -- Đây là một sàn giao dịch quốc tế. Ý nói đến đến việc mua một loại tiền tệ cùng một lúc và bán một loại tiền tệ khác. Thường được thể hiện dưới dạng một cặp tiền tệ, chẳng hạn như GBP / USD.

    76 2020-05-06